PODSTAWA PRAWNA – PO GIMNAZJUM

ROZPORZĄDZENIE MINISTARA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000586/O/D20170586.pdf

– PRZEPISY PRAWA OŚWIATOWEGO – REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/11/ks_rekrutacja_przepisy-prawa.pdf

– DECYZJA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY Nr OA-OR.110.1.23.2018 z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/decyzja_szkoly-ponadgimn_2019_20.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/zal_szkoly_ponadgimn_2019_20_1.pdf

– DECYZJA ŚLASKIEGO KURATORA OŚWIATY zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020
http://bip.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/01/decyzja_szkoly-ponadgimn_zmiana.pdf
http://bip.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/01/zal_decyzja_szkoly-ponadgimn_zmiana-2-1.pdf